Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

  • členská schůze
  • výbor spolku

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Jednání se účastní členové spolku. Členská schůze rozhoduje o všech základních otázkách činnosti spolku usnesením, pokud nejsou v pravomoci výboru spolku. Členská schůze vykonává kontrolní pravomoc nad činností výboru spolku.

Výbor spolku je statutárním orgánem spolku a řídí běžnou činnost spolku. Má právo činit jménem spolku veškerá právní jednání. Jménem výboru jedná a právní jednání navenek činí předseda výboru a v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru. Předseda výboru (v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru) je oprávněn jednat a podepisovat jménem spolku všechny listiny a výstupy z právních jednání.

Výbor je členskou schůzí volen na období pěti let v počtu sedmi členů a dvou náhradníků, kteří budou výborem kooptováni (doplněni) v případě snížení počtu členů výboru.

Výbor spolku rozhoduje většinou hlasů přítomných, a pokud je výsledek hlasování nerozhodný, rozhoduje hlas předsedy.

Z výkonu funkce jsou předseda a místopředseda odpovědni členům spolku, kteří je kontrolují prostřednictvím členské schůze.

Výbor spolku:

Rostislav Krutiš
předseda výboru

Tomáš Štancl
místopředseda výboru

Josef Morávek
člen výboru

Richard Kalaš
člen výboru

Michal Lichtenberg
člen výboru

Bohumír Man
člen výboru

Jiří Bumbálek
člen výboru

Výjezdy

E – vyjezdy@spolekfanouskuhcd.cz

Shop

E – shop@spolekfanouskuhcd.cz

Platby členských příspěvků

E – platby@spolekfanouskuhcd.cz

Výročí členství

E – vyroci@spolekfanouskuhcd.cz