Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

  • členská schůze
  • výbor spolku

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Jednání se účastní členové spolku. Členská schůze rozhoduje o všech základních otázkách činnosti spolku usnesením, pokud nejsou v pravomoci výboru spolku. Členská schůze vykonává kontrolní pravomoc nad činností výboru spolku.

Výbor spolku je statutárním orgánem spolku a řídí běžnou činnost spolku. Má právo činit jménem spolku veškerá právní jednání. Jménem výboru jedná a právní jednání navenek činí předseda výboru a v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru. Předseda výboru (v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru) je oprávněn jednat a podepisovat jménem spolku všechny listiny a výstupy z právních jednání.

Výbor je členskou schůzí volen na období pěti let v počtu sedmi členů a dvou náhradníků, kteří budou výborem kooptováni (doplněni) v případě snížení počtu členů výboru.

Výbor spolku rozhoduje většinou hlasů přítomných, a pokud je výsledek hlasování nerozhodný, rozhoduje hlas předsedy.

Z výkonu funkce jsou předseda a místopředseda odpovědni členům spolku, kteří je kontrolují prostřednictvím členské schůze.

Výbor spolku:

Rostislav Krutiš
předseda výboru

Tomáš Štancl
místopředseda výboru

Josef Morávek
člen výboru

Richard Kalaš
člen výboru

Michal Lichtenberg
člen výboru

Bohumír Man
člen výboru

Jiří Bumbálek
člen výboru

Výjezdy
Bohumír Man
E – vyjezdy@spolekfanouskuhcd.cz
T – +420 776 711 941

Shop
Bohumír Man
E – shop@spolekfanouskuhcd.cz
T – +420 776 711 941

Platby členských příspěvků
Rostislav Krutiš
E – platby@spolekfanouskuhcd.cz
T – +420 605 945 722

Výročí členství
Rostislav Krutiš
E – vyroci@spolekfanouskuhcd.cz
T – +420 605 945 722